Gebruiksvoorwaarden

Versie: 1.0

Datum: 21 juni 2019

ARTIKEL 1. DEFINITIES
De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.
1.1. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die juridische diensten aanbiedt via het platform van SIAT.
1.2. Account: de online omgeving, welke aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waarmee Gebruiker (bepaalde aspecten van) de Dienst kan beheren.
1.3. Data: de gegevens/data die worden verstrekt door Gebruiker.
1.4. Dienst: de diensten die SIAT ten behoeve van Gebruiker zal leveren.
1.5. Gebruiker: de natuurlijk persoon die toegang heeft verkregen tot de Dienst en gebruik maakt van de functionaliteiten van de Dienst.
1.6. Gebruiksvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.8. SIAT: De vereniging Suriname International Association of Travelers, gevestigd aan de Evert van de Beek 104, 1118CN, Schiphol en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75198398.
1.9. Overeenkomst : de overeenkomst tussen SIAT en Gebruiker krachtens welke SIAT de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Gebruiksvoorwaarden onderdeel uitmaken.
1.10. Partijen : Gebruiker en SIAT gezamenlijk.
1.11. Website: de website van SIAT, te raadplegen via www.siatonline.nl.

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN DE DIENST
2.1. De Diensten van SIAT stellen de Gebruikers in staat om een gemeenschap/lobby te vormen waardoor de directie zich kan inzetten voor hun belangen op te komen met betrekking tot het reizen naar Suriname en daaraan verwante zaken.
2.2. SIAT biedt, zodra dit op de website is ingericht, een helpdesk aan die als aanspreekpunt voor de leden functioneert. Gebruiker is er zich van bewust dat opvolging van de adviezen van SIAT geheel voor risico komen van Gebruiker.
2.3. Voor het aanvragen van een lidmaatschapskaart en om gebruik te kunnen maken van de SIAT app moet een account worden aangemaakt.
2.4. Gebruiker dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. SIAT mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Gebruiker bij SIAT heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.
2.5. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Gebruiker SIAT onverwijld op de hoogte te stellen en dient Gebruiker de (inlog )gegevens te wijzigen.
2.6. Bij gebruik van de Dienst worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 3. GEBRUIKSREGELS

3.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
3.2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:
a. de Dienst te gebruiken zonder naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
b. de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere Gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst.
3.3. Indien SIAT constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Gebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag SIAT zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan SIAT zonder waarschuwing ingrijpen.
3.4. Indien naar het oordeel van SIAT hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SIAT of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is SIAT gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
3.5. SIAT is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is SIAT gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
3.6. Hoewel SIAT ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Gebruiker, is SIAT nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
3.7. Bij herhaaldelijke klachten over Gebruiker is SIAT gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
3.8. SIAT kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Gebruiker bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Gebruiker zelf aansprakelijk is.

ARTIKEL 4. KLACHTENPROCEDURE

4.1. SIAT neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of anderszins uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen, klachten, meldingen van misbruik, kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website of via de contactgegevens die onderaan de Gebruiksvoorwaarden staan vermeld.
4.2. Gebruiker kan zowel klachten indienen over een Dienst als over een Aanbieder. Gebruiker zal SIAT een redelijke termijn geven om een dergelijke klacht te behandelen.
4.3. Op klachten over de Dienst zal SIAT zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren.

ARTIKEL 5. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD
5.1. SIAT zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst.
5.2. SIAT heeft het recht de Dienst of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan. SIAT zal zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van de geplande
buitengebruikstelling.
5.3. SIAT mag van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist SIAT zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.
5.4. SIAT heeft het recht om koppelingen met derden, naar eigen oordeel niet langer te onderhouden dan wel te laten vervallen.

ARTIKEL 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM
6.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij SIAT. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van SIAT, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
6.2. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van SIAT.
6.3. Informatie, inclusief Data, die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. SIAT heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.
6.4. Indien Gebruiker informatie stuurt naar SIAT, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker SIAT een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst.

ARTIKEL 7. ANDERE AANBIEDERS, HUN PRIJZEN EN INFORMATIE
7.1. De op de Website getoonde prijzen van Aanbieders zijn afkomstig van de Aanbieders. Het is de verantwoordelijkheid van de Aanbieders om de prijzen inclusief btw en onder voorbehoud van programmeer- en typefouten te tonen.
7.2. De prijzen en informatie die op de profielpagina’s van de aanbieders op de Website worden getoond, zijn rechtstreeks afkomstig van de Aanbieders en worden door de Aanbieders zelf bepaald. SIAT heeft hier geen invloed op.
7.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SIAT garandeert niet dat de op de Website verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Veel van de informatie op de Website is geschreven door derden, zoals Aanbieders en overige tekstschrijvers. De informatie en gegevens op de Website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en/of gegevens. SIAT is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze informatie en/of gegevens.
7.4. SIAT is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve informatie en/of prijzen waarvan Gebruiker mag aannemen dat deze informatie en/of prijzen kennelijk onjuist zijn.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. SIAT heeft geen invloed op de gegevens die de Gebruiker zelf invoert, de aanbiedingen en informatie van Aanbieders en derden via de Website en de inhoud van overeenkomsten tussen Gebruikers en Aanbieders. Bepaalde onderdelen van de Dienst worden daarnaast kosteloos aan Gebruikers aangeboden. SIAT sluit haar aansprakelijkheid tegenover Gebruikers ten aanzien van die onderdelen daarom uit.
8.2. SIAT is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Gebruiker en schade wegens door SIAT gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
8.3. Gebruiker vrijwaart SIAT voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder – maar niet beperkt tot – Aanbieders en de Autoriteit Persoonsgegevens, ter zake van vergoeding van schade, boetes van toezichthouders, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst en/of de Dienst.
8.4. In geval van overmacht is SIAT nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

ARTIKEL 9. PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING

9.1. De door SIAT te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. SIAT zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Informatie over hoe SIAT omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring .
9.2. SIAT zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van SIAT bevinden.
9.3. Op de Website bevinden zich links naar websites van derden. Deze derden gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. SIAT is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van derden.

ARTIKEL 10. DUUR EN OPZEGGING
10.1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
10.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook is SIAT gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Dienst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Gebruiker opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. SIAT is daarbij niet verplicht Gebruiker uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Gebruiker wel om een kopie vragen, op kosten van de Gebruiker.
10.3. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, is SIAT gerechtigd om de toegang tot de Dienst te blokkeren en de Overeenkomst op te schorten. (Voor informatie over opzegging lidmaatschap zie de algemene voorwaarden).

ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN
11.1. SIAT behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
11.2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN
12.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin SIAT gevestigd is.
12.3. De versie van communicatie, gedane metingen of informatie zoals opgeslagen door SIAT wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.
12.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld door de directie van SIAT.

Datum van inwerkingtreding 21 juni 2019.

Sleutelfiguren, bestuur, etc.

Bestuursvoorzitter

Lucenda Codfried
10 jaren werkzaam bij KVK Nederland,
Drs. in de sociale psychologie

Secretaris

Manodj Mithoe
Ondernemer

Penningmeester

August Paansa
Ondernemer

Lid advies commissie

Tim Petrisie
Waarnemend directeur
Technologist (specialist op gebied van innovativeve technologie), ondernemer, toerisme expert en innovator.