Actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden

Door deel te nemen aan deze actie aanvaardt de deelnemer de huidige actievoorwaarden. Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over de actie plaatsvinden. Voor alles wat in de onderhavige actievoorwaarden niet is geregeld, heeft de organisator (zoals hieronder gedefinieerd) het recht om de nodige maatregelen te nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de organisator zich het recht voor om deze actievoorwaarden aan te passen voor zover als nodig.

1. Organisator
Deze actie wordt georganiseerd door Vereniging SIAT, gevestigd aan de Evert van de Beek 104, 1118CN, Schiphol en kvknummer 75198398.

2. Doelgroep
• Een deelnemer moet op het ogenblik van deelname aan de actie
minstens 18 jaar zijn of ouder.
• Personen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de
actie, alsmede hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

3. Duur van de actie
De actie wordt door de organisator georganiseerd startende op 20 november 2019 en loopt ten einde op 20 januari 2020.

4. Deelname aan de actie
• Een deelnemer kan aan de actie deelnemen door zich aan te melden als lid van Vereniging SIAT.

5. Prijs
• Er worden meerdere prijzen verloot door Vereniging SIAT. Voor de hoofdprijs worden er twee winnaars gekozen.
• Er zal gedurende een periode van twee maanden (de looptijd van deze actie is twee maanden) tevens 20 andere prijzen worden verloot.
• Uit de deelnames welke gedurende de deelname termijn op geldige wijze hebben deelgenomen aan de actie wordt één winnaar
geselecteerd. Deze selectie van de winnaar gebeurt ad random.
• De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de actie en enkel de organisator beslist over de winnaar. Deze beslissing kan niet worden aangevochten.
• De winnaar kan de door hem/haar gewonnen prijs niet betwisten, nog een aanpassing of vervanging vragen om welke reden dan ook. De winnaar kan geen schadeloosstelling vragen vanwege de organisator wegens de aanvaarding en/of het gebruik van de prijs, noch is de organisator aansprakelijk indien de winnaar de prijs niet of slechts op beperkte wijze kan gebruiken/ervan genieten door toedoen van derden. Prijzen zijn bovendien persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Aangezien de organisator voor de inhoud van de prijs een externe leverancier inschakelt, verklaart de winnaar zich bij in ontvangstname van de prijs volledig akkoord met al de voorwaarden zoals ze worden opgelegd door deze leverancier.
• Bij het aanmelden bij de reizigersvereniging doet u automatisch mee met de prijzen parade.
• Prijzen kunnen alleen in ontvangst worden genomen door de belanghebbenden en op naam van de winnaar.
• De tickets zijn niet in te boeken tijdens hoogseizoen en vakantieperiodes.
• De over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De winnaar van de hoofdprijs wordt op 21 december 2019 en 21 januari 2020 bekend gemaakt op www.siatonline.com en op onze Facebookpagina.
• De hoofdprijs omvat twee Economy Class vliegtickets (Amsterdam-Paramaribo).
• Algemene, medische en andere kosten zijn niet inbegrepen bij de reis.
• De overige prijzen worden gedurende de drie maanden bekend gemaakt via onze social media kanalen, samen met de naam van de winnaar (alleen voorletters en achternaam).
• De winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument.
• De trekking zal plaatsvinden onder toezicht van getuigen en zal live worden gestreamd en opgenomen.
• Note: om teleurstelling te voorkomen; in drukke perioden of op vluchten met snel vertrek kan het zijn dat er toch geen prijswinnaars stoelen meer beschikbaar zijn.

6. Kennisgevingen ontvangst van de prijs
De winnaar wordt per e-mail verwittigd op het e-mailadres dat werd geregistreerd tijdens de aanmelding als lid van Vereniging SIAT. Hij/zij moet de prijs aanvaarden binnen de 15 dagen volgend op de eerste kennisgeving waarbij hij/zij werd verwittigd. Indien dit niet gebeurt, wordt verondersteld dat de winnaar niet bereikt kan worden en zal er een nieuwe winnaar verloot worden onder de deelnemers. Uit alle aanmeldingen voor lidmaatschap aan SIAT wordt één winnaar per prijs gekozen.

7. Kosteloos karakter van de deelname
Deelname aan de actie is kosteloos.

8. Aansprakelijkheid
• De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval de actie en/of deze actievoorwaarden moeten worden geannuleerd of gewijzigd in welk onderdeel dan ook. Voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht, sluit de organisator tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die in het kader van deze actie door zijn toedoen wordt veroorzaakt. In elk geval, en behoudens wettelijke gevallen waarin aansprakelijkheid niet kan worden beperkt, is de totale geaggregeerde aansprakelijkheid van de organisator steeds beperkt tot vijfentwintig euro.
• De deelnemer waarborgt, en vrijwaart de organisator volledig voor enige schade veroorzaakt door niet-naleving van deze waarborg, alle nodige rechten en toestemmingen te hebben verkregen voor het plaatsen van welke inhoud dan ook die met het deelnemen aan de actie gepaard gaat.
• De organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van het slecht functioneren van of enige moeilijkheden met betrekking tot technische instrumenten, computers, de telefoonlijn, kabels, elektronica, software en materiaal, de verbinding met het internet en het mobiel netwerk die tot gevolg kunnen hebben dat de deelnemer op enige wijze wordt verhinderd om deel te nemen aan de actie.
• Zo ook aanvaardt de organisator op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor problemen veroorzaakt aan de technische apparatuur van de deelnemer die een weerslag kunnen hebben op de inspanningen van de deelnemer tijdens het deelnemen aan de actie.

9. Verwerking van de persoonsgegevens
• Het is mogelijk dat aan de deelnemer gevraagd wordt om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, op te geven voor deelname aan de actie. Het niet opgeven van de gegevens in de verplichte velden verhindert een deelname aan de actie.
• De organisator, waarvan u de contactgegevens bovenaan terugvindt, of een andere met de organisator verbonden vennootschap, zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van de actie. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Als u dit wil doen, dan kan u ons eenvoudig contacteren via info@siatonline.com.
• De organisator, of een andere met de organisator verbonden vennootschap, behoudt zich het recht voor om de naam van de winnaar openbaar te maken op de website. De afbeelding (foto of video) van de winnaar kan ook gebruikt worden door de organisator, of een met de organisator verbonden vennootschap, voor promotiedoeleinden,

Sleutelfiguren, bestuur, etc.

Bestuursvoorzitter

Lucenda Codfried
10 jaren werkzaam bij KVK Nederland,
Drs. in de sociale psychologie

Secretaris

Manodj Mithoe
Ondernemer

Penningmeester

August Paansa
Ondernemer

Lid advies commissie

Tim Petrisie
Waarnemend directeur
Technologist (specialist op gebied van innovativeve technologie), ondernemer, toerisme expert en innovator.